Helikopter tjenester gjennom HeliWing – vilkår og betingelser

Det er mange forhold innen kjøp eller leie av helikoptertjenester som du som kunde bør kjenne til. Nedenfor vil vi gi deg en del nyttig informasjon rundt temaet  helikopter og tjenester, som man bør tenke på om du har planer om å bruke helikopter. Bestilling, kansellering, vær forbehold, landingsavgifter, oppmøte, landingstillatelser, bagasje, timepris, sikkerhet, forsikring, moms, angrerett, helikoptertype mm.etc. Gjennom Flight Generator fra  firma Heliticket AS,  bestiller du helikopter tjenester, og erkjenner og aksepterer  samtidig betingelsene der nedfelt. Ved uenighet om forståelsen av inngått avtale om flyging , har Heliwing  generelle vilkår høyest og overordnet rangering. Nedenfor kan du lese om generelle vilkårene våre, og de ulike momentene når du planlegger eller skal sjekke priser på helikoptertjenester :

Heliskiing - Fly opp med helikopterkopter

Transportvilkår

Heliwing er  en selvstendig bedrift, og gratis kompetanseportal, som selger oppdrag innen  helikoptertransport. Vilkårene nedenfor er gjeldende for alle kommersielle transaksjoner.

Bestilling

Slik kan du bestille helikoptertur når som helst på døgnet ! Du kan gjerne bestille oppdrag på telefon, men vi ber også om å få den bekreftet skriftlig på e-mail, eller i brev. Vår e-mail er info@heliwing.no . For persontransport må bestillingen inneholde ønsket avgangsted, ankomststed, dato og klokkeslett samt navn, mobil nr. og adresse til den som skal betale for turen. Skal du ikke selv fly, er passasjeren du bestiller for solidarisk ansvarlig for betaling. Bestiller du på vegne av andre, f.eks. bedrift eller organisasjon, er du også selv personlig solidarisk ansvarlig for betaling så fremt ikke annet fremkommer skriftlig fra annen betalingsansvarlig. For lasteflyging er bestilling iht. til tilbud sent på epost. Les mer her: Bestilling

Reservering

Ønsker du kun å gjøre en uforbindtlig reservasjon ? Du kan gjerne bestille oppdrag som en reservasjon uten skriftlig bekreftelse. I dette tilfelle aksepterer vi bestillingen, men uten garanti. Det vil si at dersom det kommer andre bestillinger for samme tidsrom og som bekreftes skriftlig, vil disse gå foran. Du må imidlertid selv bekrefte din reservasjon skriftlig. Da kommer din reservasjon først. Les mer her: Reservering

Kansellering eller endringer

Avbestilling eller reduksjon i opprinnelig bestilling, skal være skriftlig. Dette er er kostnadsfritt inntil 30 dager før avtalt tur, så sant det ikke er gjort avtale om annet. Dersom det er betalt 10% forskudd, er dette ikke refunderbart. Ved avbestilling eller endring på telefon, anses denne først gyldig når bekreftet av kunde på epost. Kunde har selv bevisbyrden for dokumentasjon på at avbestilling eller endring har funnet sted. Har du bestilt et oppdrag, kan du kostnadsfritt kansellere eller endre helt frem til fire uker før. Etter dette avkreves et gebyr tilsvarende 25% av oppdragets omsetning inkl mva. Ved kansellering 7 dager eller mindre før bekreftet oppdrag, belastes 100 % av oppdragets omsetning inkl mva. Uteblir man fra bestilt tur uten å kunne dokumentere at skriftlig avbestilling eller endring er gjort, forfaller hele beløpet inkl mva til betaling. Vil man flytte bestillingen til annen dato forfaller samme gebyr. Manglende betaling innen frister, anses som kansellering av oppdraget fra kunden på linje med uteblivelse. Samme forhold gjelder dersom en landingsplass utpekt av kunden ikke tilfredsstiller de krav som er stilt.

Les mer her: Kansellering eller endringer

Betaling

Du kan betale på mange måter ! Representerer du et firma eller en organisasjon kan vi sende regning/faktura med 10 dagers kreditt, om ikke annet er avtalt.
Er du privatperson ber vi om betaling via VIPPS eller  forskuddsbetalt faktura.  Ved bestilling aksepterer våre betingelser og vilkår.  Kun unntaksvis aksepteres kontant betaling.  Ved bestilling betales et  ikke refunderbart gebyr på 10% av totalbeløpet pluss mva. Restbeløp skal være registrert betalt 2 virkedager før oppdraget. Unntatt for Sightseeing og Fly Selv turer som betales i sin helhet ved bestilling.
Se kansellering ved manglende betaling

Vær og tekniske forhold

Helikopter er et meget allsidig verktøy, men naturkreftene nytter det ikke å bestemme over. Ethvert oppdrag er forbundet med vær forbehold og forbehold om utsatt flyging av tekniske årsaker. Det kan være forhold med ising i luften, for lavt skydekke, kraftig vind eller for dårlig sikt til å gjennomføre oppdraget. Ved kanselleringer av enda ikke påbegynte flyginger grunnet vær eller tekniske forhold, gjennomføres turen ved først mulige anledning når været tillater det. Booking gebyr på 10%  er ikke refunderbart. Les mer her: Vær og tekniske forhold

Vekt på passasjerer og bagasje

Det er viktig for oss å presisere at det er kundes ansvar å skrfitlig opplyse om passasjerers og evt. bagasje omfang og vekt på forhånd. Både vi og våre samarbeidende selskaper benytter forskjellige typer helikoptre for å tilpasse oppdraget for best mulig pris til deg. Da er det viktig å ha all informasjon som kan påvirke vektbildet. Les mer her: Vekt på passasjerer og bagasje

Priser

Generelle helikopter priser er oppført i egen link på hovedsiden, og er oppgitt i kr.pr.time fra motoren starter til den stopper etter endt flyging (Rotor-tid). Ventetid og landingsavgifter kommer i tillegg. Vi kan også tilby fastpris på flyging . Se også “priser”. For alle typer fastpris tilbud, gjelder disse under forutsetning av at været tillater flyging i direkte rett linje til destinasjon og tilbake. Ventetid og landingsavifter kommer i tillegg som som for priser basert på generelle timepriser . Ved avbrutt flyging grunnet værforhold, fraktes passasjerer med alterntiv transport til destinasjon uten ekstra kostnad hvis mulig. Forøvrig gjelder betingelser i vilkårenes punkt om avbrutt flyging. Kompensasjon ytes ikke.  For lasteflyging er oppmøte pris pr. oppmøte. Pris for bakkemannskap er pr. person og pris pr. hiv er pr. løft og forutsatt hinderfri direkte luftlinje mellom hentested og leveringssted , samt at løftene er innenfor helikopterets opplyste løftekapasitet .

Tillatelser

Luftfart er meget gjennomregulert. Helikopterselskap, piloter og Luftfartstilsynet samarbeider tett for å sikre at regler blir fulgt. Med helikopter er man utrolig fleksibel og rent teknisk kan man lande hvor som helst. For å lande må man ha grunneiers skriftlige tillatelse. Dette er kundens ansvar å innhente. Hvor vidt landingspunktet er  egnet til å lande på, er helikopter operatørens ansvar alene. Det er ikke tilstrekkelig med bruker eller leietagers tillatelse. Ved landing på eksempelvis en kommunal idrettsplass er det ikke tilstrekkelig å innhente idrettslagets tillatelse dersom de ikke også er eier. I utmark er ikke grunneiers tillatelse tilstrekkelig. Da skal kommunen også gi skriftlig tillatelse. I tettbebyggelse og ved større folkeansamlinger, skal også politiets tillatelse foreligge. Les mer her: Tillatelser

Flyging i mørke/natt

For flyging med passasjerer i mørke eller natt, kreves helikopter med to motorer. Dette er vesentlig dyrere og bør tas hensyn til når kostnader skal beregnes. Bestemmelsen setter disse vilkår når solen står mer enn 6 grader under horisonten. I Praksis betyr dette ca. 40 minutter etter at solen har gått ned. Les mer her: Flyging i mørke/natt

Forsikring – Sikkerhet

Passasjerer og bagasje, er forsikret for NOK 10.000.000,-. Helikopterne er også forsikret. Ved flyging av underghengede last er denne forsikret etter gjeldende bestemmelser når lasten er i luften. Før last er koblet på lasteline og etter at den er frakoblet lasteline, er ansvaret for skade på lasten kundens ansvar. Untatt er skade på faste omgivelser ved laste- og losseplass når dette er en følge av helikopterets virksomhet. Vilkår er imidlertid uansett at alle forskrifter fra Luftfartsmyndigheten og at alle tillatelser er på plass. Luftfartøy og flyger er underlagt streng kontroll av luftfartsmyndigheten. Flysikkerhet er en overbyggende betingelse i vår virksomhet. Les mer her: Forsikring – Sikkerhet

Banner og reklameseil

Banner og reklameslep består av to separate kostnadselementer:
1. Produksjon  og frakt av banneret/seilet
2. Flyging av seilet
Tjenesten er vær avhengig.  Dersom været er for dårlig til å fly, må oppdraget flyttes til annen dag.  Det er pilot alene som avgjør om været er tilstrekkelig til å fly oppdraget.   Er været iht.  fly operative forhold tilstrekkelig, flys oppdraget.
Flyruten må være iht. luftfartsmyndighetens bestemmelser.

Herunder må ruten være slik at  slepet kan slippes under enhver fase av flygingen uten fare for skade på folk og eiendom på bakken. Operativ ledelse hos operatør avgjør alene hvorvidt en rute tilfredsstiller disse krav. Produksjon utføres av ekstern leverandør. Bestilte banner/seil som er satt i produksjon eller produsert, kan ikke kanselleres.   Betalte seil/banner refunderes ikke.   Banner og seil produseres iht. kundens spesifikasjoner så langt det er mulig.   Ved avvik produseres seil/banner, med samme innhold på den best egnede måten slik at budskapet blir det samme.  Heliwing er ikke ansvarlig for feil leveranser eller forsinkelser som ligger utenfor deres kontroll og påvirkning.

Bilder fra luften

Det er forbudt å ta flyfoto eller bilder fra luften uten tillatelse fra myndighetene. Dette kalles fotolisens og kan innhentes fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM. Det er en enkel sak å få tillatelse til enkeltstående oppdrag begrenset i tid og omfang. Dette kan du få både på telefon og fax. Unntatt fra dette kravet, er passasjerer i luftfartøy i rute- charter- eller taxitrafikk. Ellers er det er forbudt å ta bilder uten dette. En generell lisens må det søkes om. Dette tar 3-6 uker. Se forøvrig link til NSM sider om fototillatelse her Les mer her: Bilder fra luften

Priser ved volum flyging og dagleie

Transportoppdrag av grupper på 10 personer og oppover eller disponering av helikopter full dag.
For å ha tilgjengelig og kunne disponere  helikopter hel dag, betales en fastpris som inkluderer opp til  3 timer flyging.  Dersom det blir fløyet mer enn 3 timer tilkommer en forholdsmessig minuttpris for det som overstiger den inkluderte fastprisen. Dersom det blir fløyet mindre enn de tre inkluderte timene endrer det ikke fastprisen.
For transportoppdrag av større grupper gjelder fastpris for opptil et ønsket passasjerantall. Prisen er fast uansett antall passasjerer som faktisk flyr innenfor antallet i tilbudet. Antall luftfartøyer som faktisk benyttes, beregnes utfra avstand og faktisk antall passasjerer. All gruppeforflytning innenfor 100 km radius skal kunne utføres innen 1 klokketime.

Priser ved volum flyging og grupper

Forskuddsbetaling

Forskuddsbetaling på 10% eks mva, på alle oppdrag unntatt Sightseeing turer og fly Selv turer som. Beløpene forfaller til betaling ved bestilling om ikke annet avtalt. Oppdrag bekreftes først etter dette er mottatt.  Beløpet er ikke refunderbart.

Avbrutt flyging

Dersom en påbegynnt flyging blir avbrutt pga av tekniske, værmessige, sikkerhetsmessige eller andre årsaker som ikke gjør det mulig å fly den planlagte ruten, har HeliWing rett til å transportere kunden til det sted som var meningen at kunden skulle til på alternativ transportmåte sålangt det er mulig. HeliWing bestemmer alene hvilken måte som er hensiktmessig. Kunden er ansvarlig for å betale den avtalte pris for hele transporten som om den hadde gått som normalt. Er det ingen alternativ krediteres den forholdmessige redusjon i beregnet total flytid. Les mer her: Avbrutt flyging

Invoicing  Heliwing and Payment

Invoices to Heliwing Helikopter AS are accepted and approved for payment within 30 days from services rendered  or invoice date and the reception of correct invoice.

Helikopter Sightseeing

Helikopter Sightseeing turene er faste i pris og rute . Varighet er rettnigsgivende kun, og kan variere i forhold til været iht. helikopterselskapets prosedyrer . Enkelte punkter på  ruten kan bli sløyfet dersom helikopterselskapet krever det den dagen.  Vær også oppmerksom på at over enkelte områder er det ikke lov å fly lavere enn ca 300 meter over høyeste punkt.  Typisk over tettbebyggelse eller i nasjonalparker.
Dersom flygingen blir avbrutt etter start pga av forhold utenfor helikopterselskapets kontroll, ytes normalt ingen refusjon eller kompensasjon. 10% gebyr for bestillingavgift forfaller ved tidspunktet du ønsker å sende ut bestillingsforespørselen.  . Bestilte og bekreftede helikopter sightseeing turer kan bli endret av helikopterselskap iht deres rutiner, eller dersom været eller tekniske grunner krever det. Helikoptertypen bestemmes av tilgjengelige helikoptertyper på avgangsdagen, men skal ha minst like mange seter som det er passasjerer.  Turen er bekreftet  når du mottar melding om dette. Bekreftelsen registreres med IP adresse som dokumentasjon. Værforhold eller tekniske årsaker som hindrer flyging, må nytt tidspukt registereres av bruker uten å betale ekstra bestillingsavgift . Bestillingsavgiften er ikke refunderbar. Heliwing har rett, men ikke plikt til å finne nytt tidspunkt dersom helikopterselskapet ikke kan tilby ny tid.

Laste flyging

Kolli  som skal flys må være klar til å stroppes av vårt mannskap.  Vekt må ikke overstige 1100 kg.
Dersom vår besetning må pakke om kolli , tilkommer en avgift på kr. 1.500 pr. kolli. , belastes et Landingsplassen må være minst 30×30 meter der helikopteret skal lande for å koble på løfteutstyret.
Dersom plassen er for liten og helikopteret må snu , belastes kostnad for påløpt tid fra base og retur.

Landingstillatelse fra grunneier på oppmøtestedet sendes  oss på epost  minst 3 dager før oppdraget.
I utmark skal det foreligge tillatelse fra lokal kommune før vi kan lande.

Ved kansellering av oppmøte grunnet tekniske eller værmessige forhold eller force majeure, flyttes oppdraget til første ledige dag det er mulig å fly oppdraget. Det ytes ingen erstatning.

Oppdragsgiver har selvstendig økonomisk ansvar for sine egne  mannskaper og kostnader på stedet. Herunder merkostnader ved  forsinkelser eller kanselleringer.

Det er ikke tillatt med passasjerer om bord  under lasteflyging.

Pris er enten fastpris eller timepris og bestemmes før oppdraget starter. For bakkemannskap betales en fastpris pr oppmøte.
Timepris
Ved timepris regnes tiden fra avgang til oppdragssted og tilbake . Under lasteflygingen regnes tiden fra rotor start til rotor stopp
Fastpris
Prisen er fast for oppmøte og retur . For lasteflygingen er det enhetspriser pr. løft eller pr. volumenhet for løs masse. For Retur kolli er enhetsprisen den samme som for utflyging.
Tidspunkter
Tidspunkt for oppmøte  angis med dato.  Klokkelsett som oppgis  er ca tider da endringer kan på oppstå. Eksempelvis tidligere oppdrag var større enn bestilt.

Betaling er 10% før oppdragsstart og resten etter utført flyging med 7 dagers forfall.

Ventetid på bakken

Helikopter er et meget kostbart transportmiddel og er avhengig av å være i luften så mye som mulig når været tillater det. Det betyr dersom du skal leie helikopter til en sted og vente en stund for så å fly tilbake eller videre , må ventetakst påregnes. Det samme gjelder om du har en bekreftet bestilling og helikopteret må vente på deg som kunde uansett grunn.   Dersom ikke annet er skriftlig avtalt er ventetaksten den samme som den generelle timeprisen for leie av helikoptertypen.  Ventetiden regnes for hver påbegynte time. Les mer her: Ventetid på bakken

Foto oppdrag

For kommersielle fotoflyvninger er ikke passasjerer tillatt dersom det er behov for åpen dør under flygingen. Fotografen må bruke Photo-sele. Heliwing forbeholder seg retten til å bruke bilder fra foto oppdrag i sitt  referansematriell eller til andre formål på deres egen nettside heliwing.no

Summary
product image
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
5 based on 1 votes
Helikopter Sightseeing
HeliWing
Product Name
Helikoptertur Kristiansand
Price
NOK 5.800,00
Product Availability
Pre-Order Only