Dersom en påbegynt flyging, herunder flyging fra helikopterets base og  til kundens oppmøtested for oppdraget,  blir avbrutt pga.  av tekniske, værmessige, sikkerhetsmessige, force majeur eller andre årsaker som ikke gjør det mulig å fly den planlagte ruten, lasten, sightseeing turen eller foto oppdraget, har HeliWing for taxi oppdrag rett til å transportere kunden til det sted som var meningen at kunden skulle til på alternativ transportmåte så langt det er mulig. Ved lasteflyging og fotoflyging har Heliwing rett til å fortsette oppdraget ved første mulige anledning. Operatøren bestemmer alene hvilken måte som er hensiktmessig.    Kunden er ansvarlig for å betale den avtalte pris for hele persontransporten som om den hadde gått som normalt.  Ved lasteflyging kan kostnader for  flere oppmøter tilkomme. Er det ingen alternativ krediteres den forholdmessige redusjon i beregnet total flytid.

Ved bestilling erkjenner kunde disse vilkår og betingelser og aksepterer videre at enhver flyging kan bli avbrutt av årsaker som nevnt ovenfor, og kan ikke gjøre ansvar av noen art gjeldende overfor Heliwing som følge av avbrudd. Heliwing sin opplysnings- veilednings- og frarådningsplikt vedrørende forhold ovenfor,  erkjennes av kunde som uttømmende fullstendig oppfylt gjennom disse betingelsenes almenne tilgjengelighet.  Er kunde i tvil om flygingen er gjennomførbar, skal kunde ta dette skriftlig opp med operatøren på epost før flyging starter.   Fartøysjef er avgjørende myndighet for om flyging skal påbegynnes, og/eller må avbrytes av enhver årsak.   Følgekonsekvenser reguleres forøvrig samlet gjennom disse og de andre betingelser på www.heliwing.no.