Et gavekort gjennom makredsportalen fra HeliWing leveres elektronisk fra firma Helikopter Flights Ltd. fra 1.7.2015 og er  å forstå som et bevis for betaling av en tidsbegrenset rettighet til å få levert en bestemt helikoptertransport fra Helikopter Flights Ltd. innen 12 mndr. fra betalingen har funnet sted.  Gavekort for 1 eller 2 personer flys lørdager mellom 12:00 og 16:00, og når det er minimum 3 personer som er påmeldt. Nedenfor finner mer informasjon om hvilke betingelser og vilkår som gjelder for bruk av kort og bestilling av tur fra Helikopter Flights Ltd..
Gavekortet er således ikke en “ting” i relasjon til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven, og er således heller ikke et verdipapir eller et verdidokument.   Mister man gavekortet vil vi kunne utstede et nytt. Rettigheten som gavekortet representerer faller bort 12 mndr. etter betalingsdato. Gavekortet er personlig og kan ikke overdras. Betales gavekortet med kredittkort , tilkommer en avgift til PayPal, som merkes frakt og håndtering på din kvittering. Bestilling av tur i henhold til gavekort, kan ikke gjøres på telefon, men må gjøres gjennom portalen www.helikopter.flights så langt det er mulig sette opp turen til ønsket dato og klokkeslett, men tar forbehold om at dette kan endres på kort varsel ved uforutsette omstendigheter. Bestilling av tidspunkt for gjennomføring av tur, krever at det er ledig kapasitet den aktuelle dagen.  Dersom bestilling av gjennomføringstidspunktet utsettes til siste mulige gyldighets dag i 12 mndr perioden, ytes ingen kompensasjon dersom dagen er fullbooket eller det ikke er kapasitet. Skriftlig bestilling og gjennomføring av turen gavekortet gir rett til, må begge være innenfor rettighetens gyldighetstid.   Unntaket er om operatøren som flyr tureng vurderer været eller tekniske forhold på helikopteret slik at ikke turen er mulig å gjennomføre på den bestilte dagen. Rettigheten gavekortet representerer, kan i kun disse to tilfeller utvides utover gyldighetstiden. Dog kun frem til første mulige tidspunkt etter den opprinnelige slutt på gyldighetstiden. Heliwing avgjør alene første mulige tidspunkt i denne sammenheng.  Uteblir man fra bestilt tur, og uten å ha inngått skriftlig avtale om nytt tidspunkt minst 1-en dag på forhånd fra det bestilte tidspunkt, anses rettigheten som gavekortet representerer som forbrukt. Det gis ingen kompensasjon.  Helikoptrene tar 3 , 4, eller 5 passasjerer, og turer kan bestilles for flyging i dagslys lørdager mellom 12:00 og 16:00.. Dersom man har gavekort for 1 eller 2 personer, flys turene når det er flere som har bestilt samme tur slik at alle seter er fylt opp. Kjøper av gavekort må selv gjøre mottager oppmerksom på gjeldende vilkår. Gavekort kjøpt av tidligere Heliwing Helikopter AS, blir så sant de fortsatt er gyldige fløyet gjennom Helikopter Flights Ltd. og etter de samme vilkår.
Forholdet til Angrettloven
Kjøp av gavekort utføres etter kjøpers selvstendige uoppfordrede beslutning og uten først å ha blitt direkte kontaktet av selger på telefon.  Gavekortet er kundens bevis på en rettighet som ved kjøpstidspunkt fastsetter en avtale om en transporttjeneste med helikopter den første søndag etter kjøpstidspunktet eller innenfor et bestemt avgrenset  tidsrom med tidsfrist på 12 måneder fra samme kjøpstidspunkt.   Kjøper av gavekortet erkjenner ved kjøp disse vilkår, og at oppfyllelsestidspunktet for den helikoptertransport gavekortet gjelder, ikke er å anse som åpent eller uspesifisert. Gavekortet gjelder kun for den det er registrert på og er således personlig og kan ikke selges til andre.  Det følger av  angrettloven ( tidl. §19, og etter ny angrerettlov av  20.6.2014 ),  at kjøp av gavekort på helikoptertur  er å anse som untatt fra av lov om angrerett.

Gavekort kjøpt av tidligere Heliwing Helikopter AS, blir utført av helikopter.flights i den utstrekning de fortsatt er gyldige.