Samferdselsdepartementet får brev med bekreftelse fra Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland,
om Heliwing sin legalitet i markedet.

I brev av 20.3.2014 bekrefter endelig Luftfartstilsynet ved Luftfartsdirektøren i brev til Samferdselsdepartementet, at HeliWing sin virksomhet ikke på noen måte er i strid med luftfartslovgivningen. Sitat: “På bakgrunn av henvendelsene gjennomgikk Luftfartstilsynet virksomheten til Heliwing, og konkluderte med at virksomheten ikke var ulovlig”. John-Erik Sogn i Heliwing takker ærbødigst for at Luftfartsmyndigheten endelig, og etter nesten 10 år med “grundig” granskning, har at funnet at virksomheten til Heliwing ikke på noen måte er i strid med luftfartslovgivningen.

I brevet kommer det bl.a. frem at et helikopterselskap, har innsendt klager på Heliwing som markeds- og salgskanal for helikoptertjenester, og at virksomheten skal være ulovlig. Symptomatisk hører det med til historien at dette helikopterselskapet ble slettet i Brønnøysundregistrene for svært mange år siden etter å ha blitt kjøpt opp av et annet selskap for rundt tidlig på 2000 tallet. 10 år tilbake ! Det hører videre med til historien at Luftfartstilsynet har deltatt på, og støttet Heliwing med forelesere på seminarer ved flere anledninger. Dette med ledende personell både fra juridisk og operativ avdeling. Luftfartstilsynet inviterte også Heliwing til å være med i, og delta i Flysikkerhetsforum under etableringen i 2009.

Etter vår oppfatning, setter dette brevet Luftfartstilsynet både sin egen tidligere forvaltningsmessige praksis, og helikopteroperatørene de er satt til å føre tilsyn med, i et underlig lys. Det er positivt å notere seg Luftfartstilsynet nå går i seg selv,og revurderer generelt sin tidligere praktisering av forvaltningsloven. I likhet med den andre klagen brevet omhandler, har vi over mange år opplevd en lettvin og ubalansert praksis når det kommer til saker som ligger utenfor “mainstream”, Vi håper nå punktum er satt en gang for alle, og at man for fremtiden er årvåken for ubekreftede signaler fra andre aktører i luftfart som kan medføre at Luftfartstilsynet uforvarende bryter med konkurranselovgivningen. Et eksempel på slike utilsiktede konkurransevridende hendelser, kommer enda tydeligere frem når Heliwing sin virksomhet idag samarbeider tett med en rekke helikopterselskaper både i inn- og utland.

Heliwing kjøper bla. helikoptertjenester for betydelige summer av både små og store norske selskaper hvor bl.a. Norges største helikopterselskap på innenlandsoperasjoner, har levert tjenester til Heliwing for betydelige summer i 2014. Dette står i sterk motstrid til avslutningen i brevet fra Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland til Samferdselsdepartementet. Dette innholdet i brevet, synes å være basert på klart ensidig og bevisst uriktig informasjon kanalisert fra Flysikkerhetsforum og helikopterselskaper vi har snakket med kjenner seg ikke igjen i uttalelsen. Heliwing har ved flere anledninger etterlyst både forvaltningsrettslig seriøsitet og forretningsmessig profesjonalitet hos tilsynsmyndigheten og enkelte ledere i luftfartsselskaper.

Heliwing sin virksomhet er basert på formell og erfaringsgmessig inngående kunnskap om helikoptervirksomhet. Det er et behov blant kunder med enkeltstående helikopteroppdrag for våre tjenester. Selskapets leder har flyteknisk ingeniørutdannelse, trafikkflygerutdannelse på helikopter, 15 års erfaring som operativ helikopterpilot på innlandet i en rekke selskaper, Videre lang leder-og forretningsmessig erfaring fra næringslivet både i luftfart og annen næring. Vår kompetanse i innenlands helikoptervirksomhet dekker et stort, og ikke minst relevant erfaringspekter. Dette i en bransje hvor enkelte operative ledere som er eller skal godkjennes av Luftfartstilsynet, har bakgrunn som åpenbart er mindre relevant for operativt lederskap i innenlands helikopteroperasjoner.

Herunder eksempelvis formelle bakgrunner som pedagoger/lærere fra undervisningssektoren, helsesektoren , håndverksyrker, merkantile utdannelser etc. Det er sogar eksempler på ledere godkjent av tilsynsmyndigheten med kun 7 årig folkeskoleeksamen som formell bakgrunn. Etter vårt syn, stiller også dette Luftfartstilsynets tidligere praksis i fortolkning av sitt eget regelverk, i nok et underlig lys med tanke på vurdering av egnethet og skikkethet. Konkurransen i helikopterbransjen er meget hard og med små marginer, Det vises åpenbart at pris nivået er presset til uforsvarlig lavt nivå.

De største helikopterselskapene har vedvarende de største underskuddene, og disse må være enda mer bevisst hvor mye manuell behandling man har anledning til å bruke på kunder med behov for enkeltstående helikopteroppdrag.Flere helikopterselskaper ser at jo mer nødvendig informasjon de får “servert” ved forespørsler fra kunder med behov for enkeltstående oppdrag, jo mer rasjonelt utnyttes manuell behandlingstid Å levere helikoptertjenester til Heliwing, gir derfor ofte bedre økonomi i, enn direkte med enkeltkunder, Faktum er at helikopterselskapene slett ikke har noe imot å bidra til Heliwing sin rolle. Dette er diametralt. og i motstrid, til innhold i brevet til Samferdselsdepartementet fra Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland. Svaret fra Luftfartsdirektøren ikke er basert på faktum, Helikopterbransjen for innenlandsoperasjoner er idag preget av lange kontraktfestede industrioppdrag på den ene side, og korte enkeltstående oppdrag på den annen side.

Sistnevnte er gjenstand for de samme planleggingsprosesser og sikkerhetsvurderinger som store kontrakter, Imidlertid beslaglegger enkeltoppdrag samlet mer manuell behandlingstid enn store kontrakter da prosessene må gjøres for hvert enkelt oppdrag hver gang. Dette er faktorer Heliwing ser nøye på og legger ned mye forberedende arbeid i. Operativt ansvarlig er alltid utførende helikopterselskap. Heliwing utfører mye forberedende arbeid slik at helikopterselskapets tidsbruk blir så rasjonelt som mulig. Særlig hva angår kommunikasjon med kunder som har behov for enkeltoppdrag. Denne kategorien har et stort generelt informasjonsbehov om helikoptertjenester da de ofte er ukjent med bransjen.

Heliwing bistår med informasjon, priser, innhenting av dokumentasjon og informasjon nødvendig for oppdrag, og som helikopterselskapet trenger for å gjøre sine vurderinger. Heliwing Helikopter AS, har et bredt kundegrunnlag i inn og utland bl.a fordi kunder av enkeltoppdrag opplever varierende servicegrad hos helikopterselskapene som har mest fokus på større og lange kontrakts baserte oppdrag, og hvor kundene allerede har erfaring med helikopterbransjen. Basert på formell og erfaringsmessig bakgrunn, gjør Heliwing en grundig analyse av alle operative og formelle forhold før et sertifisert helikopterselskap kontaktes med forespørsel om å utføre oppdrag for våre kunder. Er vi i tvil om evnen og kapasiteten til selskapet hva angår sikkerhet og etterrettelighet, velges annen aktør.

Helikopterselskapets økonomiske situasjon spiller her en viktig rolle i sikkerhets vurderingen. Spesielt hvis innleide helikopterselskap har vedvarende store økonomiske underskudd. og baserer driften på kontinuerlige innskudd fra aksjonærer. I tillegg til helikopterselskapenes økonomiske tilstand, vurderer Heliwing også andre faktorer de mener er viktige for sikkerhet og seriøsitet i utførelsen,. Herunder etikk og moral i personalbehandling, etterrettelighet i kundebehandling og fremfor alt de grunnleggende juridiske prinsippene om lojalitet i avtaleforhold. Heliwing er av den oppfatning at slike kriterier også har en viktig betydning for vurderingen av et helikopterselskap sin holdning til sikkerhet og generelle egnethet og skikkethet for oppdrag.

Flysikkerhetsforum for operatører av innenlands helikoptre har et godt mandat. Heliwing er imidlertid av den oppfatning at ulykkes statistikken neppe viser at man er på rett spor. Det er til syvende og sist kundene som danner det økonomiske grunnlaget som holder liv i et helikopterselskap. En studie i prosessene for godkjenning av operative ledere sett fra en kundes perspektiv, ville kanskje kunne avdekke ny og interessant informasjon om kravene til egnethet og skikkethet blir ivaretatt tilfredsstillende. Herunder også den praksis som ofte viser seg om at ledende fagpersonell som er gjenstand for godkjenning og akseptering i helikopterselskapene, og fagpersonell i Luftfartstilsynet, i flere tilfeller veksler mellom å ha, eller har hatt stillinger begge steder. Dette stiller ekstra høye krav til forvaltningsmessig gangsyn i et statlig fagtilsyn som Luftfartstilsynet er.. Spesielt når operativt personell ansvarlig for sikkerhet skal godkjennes og aksepteres. Heliwing oppfordrer Samferdselsdepartementet og Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland til i større grad legge føringer for hvordan Luftfartstilsynet fortolker kravene til bakgrunn under godkjennings prosessene for ledere i helikopterselskap på innenlandsoperasjoner.

Helicopter news
Luftfartstilsynet stadfester Heliwing in virksomhet
Title
Luftfartstilsynet stadfester Heliwing in virksomhet
Content
Over Julenissen snart ernå snart pensjonert har Luftfartstilsynet som endelig og etter 10 år med rask saksbehandling har konkludert. Heliwing sin virksomhet stadfestes i brev til Samferdselsdepartementet
Author
Publisher
Heliwing